Pågående prosjekt

PåLaks - Økt kunnskap om klima-, natur- og miljøpåvirkninger fra ulike produksjonsformer for laks

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Periode
01.02.2023 - 01.08.2024
Avdeling
Studio Apertura
Prosjektets økonomiske ramme
kr 5 000 000,-

Prosjektet tar for seg å sammenligne påvirkning på klima, natur og miljø ved ulike produksjonsformer på laks. Det finnes stort utvalg av ulike konsepter innen de forskjellige produksjonsformene og ingen er ennå standardiserte. Prosjektgruppen vil derfor komme med gjennomsnittlige påvirkninger per produksjonsform og ikke per konsept. Produksjonsformene vil ha ulik grad av påvirkning på klima, miljø og natur, eksempelvis knyttet til energibruk, direkte utslipp, rømming, lus, sykdomsspredning, dyrevelferd og arealbruk. Miljøavtrykket vil også påvirkes av ulike infrastruktur- og verdikjedebehov. De ulike produksjonsformene vil også ha betydning for vurderinger av økonomisk og sosial bærekraft, altså hvordan næringens produksjon og tilstedeværelse påvirker samfunnet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vurderingene vil avhenge av hvordan de ulike bærekraftsdimensjonene operasjonaliseres og avveies mot hverandre.

For å møte stadig økende krav og forventninger fra forbrukere og myndigheter er det nødvendig med økt kunnskap om hvordan ulike produksjonssystemer for oppdrett av laksefisk påvirker både lokalt og globalt miljø, men også hvordan effekten og påvirkningen er på de samfunnsmessige og økonomiske forholdene. Kunnskapen vil være essensiell for at både næringslivsaktører og myndigheter i framtiden skal kunne ta kvalifiserte valg om ulike produksjonsformers påvirkning på bærekraft.

Prosjektet vil definere og kartlegge relevante måleindikatorer for produksjon av laksefisk innen de tre bærekraftdimensjonene som vil gi et felles utgangspunkt for fremtidige vurderinger og evalueringer for å måle bærekraft. En helhetlig vurdering av bærekraft vil også gi kunnskap til næringen som muliggjør bedre investeringsbeslutninger i framtiden. Da eksisterende datagrunnlag er begrenset på produksjonsformene som fortsatt er under utvikling, vil kunnskap fra prosjektet gi indikasjon på hvilke ledd i verdikjeden som har forbedringspotensial samt hvilke ledd som trenger bedre data for fremtidige analyser.

De ulike produksjonsscenariene frem mot 2050 som skal utarbeides i prosjektet, vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av næringen i et tredimensjonalt bærekraftperspektiv. Dette vil være av nytte for både oppdrettere, leverandører og myndigheter, både nasjonalt og potensielt internasjonalt. Tett dialog med næringslivet vil sikre overføring av kunnskap fra prosjektet og øke den potensielle verdien av næringsnytten.

Prosjektet ledes av SINTEF Ocean.

SINTEFs prosjektnettside ligger her.

NTNU Samfunnsforskning leder arbeidet på utvikling av scenarier og bidrar i arbeidet med identifisering og sosioøkonomiske indikatorer.

Se også Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansierings (oppdragsgiver) prosjektnettside her.