Pågående prosjekt

L2D - Limits to digitalization

Bidragsytere
 • Mads Dahl Gjefsen
  Prosjektleder
 • Berit Therese Nilsen
  Prosjektdeltager
 • Lucia Liste
  Prosjektdeltager
 • Anna-Laila Danielsen
  Prosjektdeltager
 • Jens Røyrvik
  NTNU
 • Benjamin Sovacool
  Boston University Institute for Global Sustainability
 • Ayse Coskun
  Boston University Institute for Global Sustainability
 • Can Hankendi
  Boston University Institute for Global Sustainability
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
01.12.2023 - 30.11.2027
Avdeling
Studio Apertura
Prosjektets økonomiske ramme
kr 10 800 000,-

Norsk:

Limits to digitalization (L2D) studerer datasentre som fenomen i lys av både global bærekraft, norsk omstillingspolitikk, og implikasjoner for norske lokalsamfunn.Mål for prosjektet:

• Utvikle et første konseptuelt rammeverk for nøysomhet i relasjon til digital infrastruktur

• Kartlegge konflikter og antagelser i “twin transitions”

• Undersøke forventninger erfaringer og behov i lokalsamfunn

• Analyser næringens tiltak for sirkularitet og bærekraft

• Utvikle verktøy, modeller og systemer for sektorstyring

• Internasjonal sammenligning


Digitalisering står sentralt i norsk bærekrafts- og energiomstillingspolitikk. Forhåpninger til digitalisering handler blant annet om effektivisering og «dematerialisering». Samtidig blir løftene rundt digitalisering sjelden sett i sammenheng med ringvirkninger av digital infrastruktur, slik som energi-, materialbruk- og konsekvenser for lokalsamfunn – materielle og stedbundne aspekter av den virtuelle «skyen» vi stadig blir mer avhengige av.

Limits to digitalization (L2D) studerer datasentre som fenomen i lys av både global bærekraft, norsk omstillingspolitikk, og ringvirkninger for norske lokalsamfunn. Ved å dokumentere dilemmaene, konflikter og usikkerhet rundt datasentre i og på tvers av disse nivåene, vil prosjektet bidra til å se digital infrastruktur ikke bare som et redskap for effektivisering, men også for tilstrekkelighet, ved å utforske ideer og former for nøysomhet i relasjon til digitalisering.

Prosjektets forskningsspørsmål er: Hvordan kan begreper om nøysomhet brukes på digital infrastruktur, for å forstå og forbedre konsekvensene av digitalisering? Spørsmålet studeres av et forskerteam fra NTNU Samfunnsforskning, NTNU og Boston University, som i samarbeid med lokale og nasjonale aktører gjennomfører casestudier, analyserer etiske og samfunnsmessige avveininger og utfører internasjonal komparativ forskning i kombinasjon med modelleringsaktiviteter for driftsoptimalisering.

Kommunal- og distriktsdepartementet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Invest in Norway og Norsk Datasenter Industri
deler kompetanse om nasjonale rammevilkår og hensyn. Kommunene Løten, Hadsel, Hamar, Skien, Vennesla og Vågå deler sine ulike erfaringer omkring datasentre sine implikasjoner for lokalsamfunn. Kunnskapsmålene er både ny og politikkrelevant forskning om næringen og dens rolle i relasjon til bærekraft, samt nye verktøy og modeller med relevans for drift og regulering i sektoren.


English:

Limits to digitalization (L2D) studies data centers’ relationship to global sustainability, their place in Norwegian policy and regulation, and their implications for local communities.


Project goals:


• Develop the first conceptual framework for digital infrastructure sufficiency

• Map tensions and assumptions in “twin transitions”

• Examine community expectations, experiences and needs

• Assess industry enactment of circularity and sustainability

• Develop novel tools, models and protocols for governance

• Cross-national comparisons


Digitalization is central to Norwegian sustainability and energy transition policy. Globally digitalization is seen as a force for efficiency and dematerialization. Yet, the benefits of digitalization are rarely weighed against the energy, material, and local impacts of digital infrastructures, which constitute the virtual “cloud” on which we all increasingly depend.

Limits to digitalization (L2D)
studies data centers’ relationship to global sustainability, their place in Norwegian policy and regulation, and their implications for local communities. By documenting the dilemmas, controversies, and uncertainties around data centers at and across these levels, the project will contribute to viewing digital infrastructure not just as a force for increased efficiency, but also for sufficiency, by exploring ideas about moderation and austerity in relation to digital development.

The project’s research question is:
How might concepts of limits be applied to digital infrastructure to understand and improve digitalization outcomes? The question is addressed by a research team from NTNU Social Research, the Norwegian University of Science and Technology, and Boston University, through a transdisciplinary approach that incorporates key stakeholders in local and national case studies, analyses ethical and societal implications, and conducts cross-national comparative research and operations optimization modeling.

The Ministry of Local Government and Regional Development, the Norwegian Communications Authority, Invest in Norway, and the Norwegian Data Center Industry
association share expertise on Norwegian national framework development. Municipalities Løten, Hadsel, Hamar, Skien, Vennesla, and Vågå, share on-going and diverse experiences around data centers’ local community implications. Knowledge goals include novel and policy-relevant research on the sector and its relationship with sustainability, along with tools and models for data center governance.