Avsluttet prosjekt

Evaluering av pilotordningen med lærerspesialister 2015-2017

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NIFU
Periode
01.08.2015 - 31.12.2017
​Pilotering av ordning med lærerspesialister i norsk og realfag skjer over en toårsperiode med oppstart høsten 2015 og avslutning sommeren 2017. Ifølge Utdanningsdepartementet er bakgrunnen for ordningen at «Regjeringen ønsker å gjennomføre piloter som skal gi grunnlag for å utvikle nye karriereveier for lærere som ønsker profesjonell videreutvikling uten å gå over i administrative stillinger. Formålet er at dyktige lærere skal kunne ha en faglig karrierevei, men samtidig ha undervisning som sin hovedoppgave, og er i tråd med strategien Lærerløftet. På lag med kunnskapsskolen. Som et ledd i dette skal det fra høsten 2015 prøves ut en toårig ordning med lærerspesialister i grunnskole og videregående skole, med delfinansiering fra staten. Dette er ikke nye stillinger, men en ordning for lærere som ønsker å fungere som lærerspesialist.» Utdanningsdirektoratet har gitt forskningsinstitusjonene NIFU og NTNU Samfunnsforskning oppdraget med å evaluere hvordan lærerspesialistordningen settes i verk og utvikles ved skolene. Evalueringen skal ta rede på disse hovedspørsmålene: Lærerspesialistens oppgaver og tidsbrukHvorvidt og i tilfelle hvordan lærerspesialistene bidrar til faglig utvikling av skolenHvorvidt lærerspesialistordningen oppfattes som en alternativ karrierevei for lærereFordeler og ulemper ved de to finansieringsmodellene som ligger til grunn for utprøving av lærerspesialistordningen Gjennom evalueringen samler vi inn synspunkter og erfaringer fra skoleledere, lærerspesialistene og lærerkollegier som omfattes av ordningen.