Avsluttet prosjekt

Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Periode
01.08.2015 - 01.10.2019

Utdanningsdirektoratet har gitt NTNU Samfunnsforskning og forskningsinstituttet NIFU i oppdrag å evaluere den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019.

Formålet er:

Å vurdere rektorutdanningens kvalitet, resultat og måloppnåelse, samt gi et grunnlag for å videreutvikle utdanningen.Å fremskaffe mer kunnskap om hva som er effektiv lederutdanning, dvs. hva som gir stor «påvirkning» på lederpraksis og skolenes virksomhet.

I evalueringen benyttes mange ulike forskningsmetoder: elektroniske spørreskjema som sendes ut på forskjellige tidspunkt, casestudier der vi besøker samme skole flere ganger og snakker med rektor og lærere, se nærmere på evalueringene som deltakerne på den nasjonale rektorutdanninga besvarer hos utdanningsstedet, studere programplanene for studiene, og undersøke hvordan rektorutdanningen er organisert i andre land.

Evalueringen vil rette seg mot rektorer som deltar på den nasjonale rektorutdanninga, deres ansatte, og også et utvalg rektorer og ansatte ved andre skoler som et sammenligningsgrunnlag.