Nye SØF-rapporter om likeverdige kommunale tilbud og måling av effektivitet i kommunene

Senter for økonomisk forskning (SØF) har nylig publisert to rapporter som tar for seg ulike aspekter ved kommuneøkonomi.

Ulike kommuner – likeverdig tilbud til innbyggerne

I SØF-rapport nr. 1/24: «Simultan modell for kommunale utgifter: Analyser for årene 2019-2022» presenterer forskerne nye analyser for utgiftsbehovene innen alle kommunale sektorer. I det statlige rammetilskuddet til kommunene, inngår blant annet en utgiftsutjevning, som har som formål å jevne ut forskjellene i forutsetninger kommunene har, og sikre at alle kommuner kan gi et likeverdig tilbud til innbyggerne sine.

Kommunestørrelsen og hvor tett eller spredt befolket en kommune er, kan ha stor betydning for etterspørselen av ulike tjenester i kommunen, og hva det koster å tilby tjenestene. Analysen SØF-forskerne presenterer i rapporten danner grunnlaget for hvor mye midler staten kommer til å omfordele.

Rapporten er forfattet av Lars-Erik Borge og Ole Henning Nyhus, og publisert i forbindelse med prosjektet «Utvikling av simultan modell for kommunale utgifter.»

Hvor effektive er kommunene?

Også den andre nylig publiserte SØF-rapporten er gjennomført på oppdrag Kommunal- og distriktsdepartementet. I SØF-rapport nr. 4/24: «Måling av effektivitet i kommunale tjenester» presenterer forskerne målinger av effektiviteten i kommunale tjenester. Forfatterne bak rapporten er Lars-Erik Borge, Ole Henning Nyhus og Mads Fjeld Wold ved SØF, samt Magne Krogstad Asphjell, Arne Lyshol og Kristen Vamsæther ved Oslo Economics.

Å måle effektiviteten i kommuner kan være utfordrende, fordi tjenestetilbudet til kommunene er bredt og variert – fra barnehage og skole, til eldreomsorg. Det er heller ikke nødvendigvis gitt at kostnaden for en tjeneste stemmer overens med hvor mange som bruker tjenesten. For å måle effektiviteten i kommunene har forskerne derfor gjennomført en analyse basert på den såkalte DEA-metoden (Data Envelopment Analysis). Dette er en mye brukt metode for analyser av offentlig sektor, nettopp fordi den beregner relativ effektivitet i tilfeller hvor det er flere ulike innsatsfaktorer og produkter i produksjonsprosessen som måles.

For at effektivitetsmålingene skal kunne nyttiggjøres av kommunene, har forskerne i samarbeid med Oslo Economics utarbeidet individuelle rapporter for hver kommune. I de individuelle rapportene oppsummeres kommunenes årsresultater, totalt og fordelt på sektor, og de bår en nedbryting av resultatene og supplerende statistikk for å gi kontekst til DEA-resultatene. Formålet med disse individuelle rapportene er å gjøre analysene mer forståelige for kommunene, slik at de kan brukes i kommunenes eget utviklingsarbeid.

SØF har siden 2011 skrevet årlige rapporter om effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunale tjenester, og den nylig lanserte rapporten er i hovedsak en videreføring av de tidligere effektivitetsanalysene, men med et oppdatert og forbedret analyseopplegg. Oppdateringen av analyseopplegget kommer som følge av anbefalinger etter at Transportøkonomisk institutt (TØI) og Frischsenteret i 2021 ble engasjert for å evaluere SØFs analyser og foreslå forbedringer.

VIl du vite mer? Kontakt oss!