Ny rapport gir innspill til forbedring

En ny rapport fra NTNU Samfunnsforskning presenterer de første funnene fra evalueringen av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Rapporten gir flere innspill til mulige forbedringer i det videre arbeidet.

Målet med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er at barnehager og skoler skal gi alle barn og unge et godt tilpasset og inkluderende tilbud.

Den første rapporten i evalueringen av Kompetanseløftet har undersøkt tilskuddsordningen for kollektiv etterutdanning og hvordan samarbeidet mellom de ulike partnerne i Kompetanseløftet er organisert lokalt.Hovedfunn:

  • Kompetanseløftet er i en tidlig fase. Tiltak er foreløpig iverksatt på “systemnivå» og har ennå ikke ført til endringer i kompetanse og praksis hos de som er nærmest barna.
  • Rolleforståelsen til flere av samarbeidspartnerne i Kompetanseløftet framstår tidvis som uklar. Det er behov for å tydeliggjøre og videreutvikle arbeidsdelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene / deltakerne i kompetanseløftet.
  • Det ligger en spenning i at tiltakene i ordningen skal springe ut av lokale kompetansebehov, samtidig som konkrete oppgaver flyttes fra statlig til kommunalt nivå.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en ny tilskuddsordning for kompetanseutvikling i barnehage og skole som er tett knyttet til de etablerte tilskuddsordningene for kompetanseutvikling i barnehage og skole.

Tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten skal bidra til bedre inkludering og at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Kompetanseløftet skal bygges opp gjennom fem år, og evalueres gjennom hele gjennomføringsperioden av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med Nordlandsforskning og NIFU.

Det er NTNU Samfunnsforsknings Christian Wendelborg som er prosjektleder.

Foto: COLOURBOX

Prosjektleder

Prosjektdeltaker