Ellen Hoxmark

Ellen Hoxmark har vært leder i NAPHA siden 1.1.2018. Hennes viktigste drivkraft som leder er å bidra til at NAPHA er en nyttig samarbeidspartner for kommunene når de utvikler sitt psykisk helse- og rusarbeid. Samtidig ønsker hun å bidra til at NAPHA skal være en attraktiv og god arbeidsplass der ansatte får brukt sitt potensiale. Før Hoxmark ble leder i NAPHA jobbet hun drøye tre år som faglig rådgiver samme sted, som prosjektleder for NAPHAs arbeid med psykologer i kommunen. I tillegg jobbet hun blant annet med ACT/FACT-satsingen, brukerplan, og mot region Nord.

Hoxmark er utdannet psykolog, og er spesialist i klinisk arbeid med voksne. Hun har jobbet flere år i Tromsø, i ulike stillinger innen psykisk helsevern, og jobbet en periode i Utekontakten. Hun var med på å starte opp, og lede, en enhet for mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser innenfor psykisk helsevern. Samtidig med oppstarten av denne enheten ble det inngått et samarbeid med Tromsø kommune og rustiltakene om å lage et oppsøkende team for den samme målgruppa. Dette arbeidet ledet henne over i et forskningsprosjekt som handlet om psykisk helse blant innlagte til rusbehandling i Helse Nord (ROP - Nord). Våren 2011 disputerte hun ved Universitetet i Tromsø.

Hoxmark kom til NAPHA fra jobben som leder ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i Trondheim. Hun har lenge vært opptatt av å se ruslidelser og psykiske lidelser i sammenheng. Det å forstå hvordan traumer henger sammen med senere utfordringer i folks liv, og hvordan vi som hjelpere blir reelle samarbeidspartnere i menneskers søken etter å forstå seg selv, og etter å få et bedre liv, har vært viktig for henne.

Publikasjoner