Om oss

Studio Apertura forsker på organisasjoner. Det sentrale målet er å utvikle ny og forskningsbasert kunnskap om organisasjoners utfordringer og muligheter, i en tid preget av teknologisk utvikling, store forandringer og omstilling.

Apertura er latin, og betyr åpning. Navnet er valgt fordi avdelingen har som ambisjon å ha åpne kanaler mellom teori og praksis.

Studio Apertura ønsker å utvikle samarbeid mellom akademia og næringslivet, ved hjelp av faglig utvikling og tverrfaglig samarbeid.

Studio Apertura

De store endringene samfunnet gjennomgår, gjør at spesielt samfunnssikkerhet og beredskap er et viktig satsingsområde for Studio Apertura. Her er forskning på organisering av samfunnet for å unngå uønskede hendelser sentralt.

Andre viktige forskningsarenaer og områder Studio Apertura arbeider innenfor, er energibransjen og det grønne skiftet, nye muligheter for ressursutnyttelse av havet etter oljen, og organisering og innovasjon innenfor helse og velferd.

Utgangspunktet for dagens virksomhet var et femårig forskningsinitiativ – Program for anvendt koordineringsteknologi – PAKT (1993-1997), finansiert og initiert av Statoil, med Telenor som partner. Studio Apertura ble etablert som egen forskningsenhet i 1998.

Mye av forskningen skjer i nær tilknytning til praksisfeltet. Praksisnær forskning gir grunnlag for mastergrads- og doktorgradsstudier. Det er svært viktig for Studio Apertura å inkludere studenter i den daglige forskningsaktiviteten.

NTNU Samfunnsforsknings avdeling Studio Apertura er et relevant og viktig organisasjonsforskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt, og nyttig og relevant for sine samarbeidspartnere. Avdelingen evner også å flytte forskningsfeltet og bidrar til teoretisk utvikling.

Avdelingen består av forskere med bakgrunn i ulike samfunnsvitenskaper, teknologi, informatikk og humaniora.

Forskningssjef Studio Apertura

Besøksadresse:
NTNU Samfunnsforsknings hovedbygg
Dragvoll Allé 38 B, 7491 Trondheim