Virkning av hjelpetiltak til barn og unge med innvandrerbakgrunn - En studie av barnevernansattes forståelse

Bidragsytere
 • Veronika Paulsen
  Prosjektleder
 • Mari Bore Øverland
  Prosjektdeltager
 • Margrete Aadnanes, VID vitenskapelige høgskole
  Prosjektdeltager
 • Inger Oterholm, VID vitenskapelige høgskole
  Prosjektdeltager
Publiseringsår
2024
ISBN
ISBN: (trykk): 978-82-7570-743-5 / ISBN: (web): 978-82-7570-742-8

Denne rapporten oppsummerer funnene fra ett av delprosjektene i prosjektet «Virkning av barnevernets hjelpetiltak». Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning og VID vitenskapelige høgskole, og gjennomføres på oppdrag fra Bufdir. Prosjektet består av 5 delprosjekter som omhandler virkning av 1) pålagte hjelpetiltak, 2) besøkshjem og støttekontakt, 3) nettverksmobilisering – familie- og nettverksorienterte tiltak, 4) tiltak til barn og unge med minoritetsbakgrunn og 5) COS-P. I tillegg skal det skrives en sammenfattende rapport som ser mer helhetlig på virkninger av barnevernets hjelpetiltak.

Denne delrapporten handler om barnevernansattes forståelse av virkning av hjelpetiltak til barn og unge med innvandrerbakgrunn. Rapporten er utarbeidet av Veronika Paulsen, Mari Bore Øverland, Margrete Aadnanes, Gro Ulset og Inger Oterholm. Andre deltakere i prosjektgruppen har også bidratt med intervjuer og gjennomgang av barnevernsmapper: Mari Dalen Herland, Margrete Aadnanes og Gunhild Regland Farstad (VID). I tillegg har Ida Fjærestad Utmo (NTNU Samfunnsforskning) jobbet med å tilrettelegge, gjennomføre og analysere data fra mappegjennomgangen i prosjektet.

Hjelpetiltak til barn og unge med minoritetsbakgrunn har i liten grad vært studert i tidligere forskning. Forskningen har i hovedsak studert samhandlingen og kommunikasjonen mellom barnevernet og foreldre, mens det har vært mindre fokus på konkrete tiltak og virkningen av disse. Hovedmålet med dette delprosjektet var derfor å belyse virkning av barnevernets hjelpetiltak til barn og unge med minoritetsbakgrunn. Utfordringer knyttet til rekruttering har imidlertid ført til at vi ikke har fått gjennomført intervjuer med barn, og heller ikke tilstrekkelig intervjuer med foreldre med minoritetsbakgrunn. Denne rapporten omhandler derfor kun barnevernansattes perspektiv på virkning av tiltak, som er innhentet gjennom observasjon på fagmøter, kvalitative intervjuer med ansatte og mappestudie av et utvalg barnevernsmapper. Samlet gir våre data grunnlag for å belyse barnevernansattes forståelser, praksis og deres vurdering av virkninger knyttet til tiltak til barn og unge med minoritetsbakgrunn. Barnevernansatte som er intervjuet har hatt lite eller ingen erfaring med å møte familier med samisk bakgrunn eller norske rom, som vi opprinnelig ønsket, og funnene i rapporten fokuserer derfor på barnevernets møte med familier med innvandrerbakgrunn.