Utdannings- og yrkesrådgiving og sosialpedagogisk rådgiving i norsk skole anno 2020 : En kartlegging av ressurser og arbeidsoppgaver til rådgiving i skolen i Norge

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-633-9
Denne rapporten viser resultatet av en kartlegging av ressurser og arbeidsoppgaver i rådgivingen i skolen i Norge. Prosjektet er gjennomført i juni til november 2020 av SINTEF Samfunnsforsking i samarbeid med NORCE Research, og baserer seg på en spørreskjemaundersøkelse til rådgivere (karriereveiledere/utdannings- og yrkesrådgivere og sosialpedagogiske rådgivere) ved alle skoler med ungdomstrinn og videregående skoler i Norge. I tillegg har vi gjennomført en kort spørreundersøkelse til skoleledere på alle skoler med ungdomstrinn og videregående skoler. Svarprosenten på de to undersøkelsene ble beregnet til henholdsvis 28 og 29 %. Vi har også vært i kontakt med universiteter og høyskoler som tilbyr etter- og videreutdanning for rådgivere, for kort å kartlegge tilbudet på området. Den overordnede problemstillingen for prosjektet var Hvordan er arbeidssituasjonen til rådgivere ved norske ungdoms- og videregående skoler, med vekt på tidsressurs, oppgaver og kompetanse?