Ungdom i risiko - Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-386-4
Sommerprosjektet ble startet i 2005, og var en del av tiltakskjeden i barne- og familietjenesten i Trondheim kommune frem til 1. januar 2014. Målgruppen for prosjektet har vært ungdom i alderen 12-23 år, som har tilhørighet til et miljø preget av asosial atferd. Evaluering av Sommerprosjektet viser tydelig at ungdommene har en positiv opplevelse av møtet med Sommerprosjektet. De føler at de blir møtt med respekt, at de blir tatt vare på og blir møtt med omsorg, samtidig som de blir møtt med forventninger. For noen av ungdommene har Sommerprosjektet vært et positivt avbrekk i hverdagen, og for mange av ungdommene har treffpunktene med Sommerprosjektet gitt mulighet og tid til refleksjon og nye tanker, noe som har ført til utvikling i positiv retning. Flere av ungdommene mener at de uten hjelp fra Sommerprosjektet ikke hadde vært der de er i dag og at Sommerprosjektet har vært nødvendig for at de skulle komme seg ut av rusmisbruk og kriminalitet. Gjennom evalueringen har vi identifisert ulike suksessfaktorer som er koblet til medvirkning og myndiggjøring, relasjonsarbeid, å ha tro på ungdommen og mulighet for endring og tett samarbeid. I tillegg er de ansattes engasjement og personlighet en viktig suksessfaktor. Sommerprosjektet har nå gått over i en ny fase hvor det ikke lenger skal være et prosjekt, men bli en integrert del av tilbudet i Uteseksjonen. I det videre arbeidet anbefales det at tilnærmingen, ideologien og arbeidsmetodene fra Sommerprosjektet i all hovedsak videreføres. Evalueringen viser tydelig at Sommerprosjektet er et godt tiltak for ungdom, noe som gjør dette til et viktig satsningsområde. Det finnes likevel forbedringspotensial, og det anbefales at det jobbes videre med punktene som er påpekt i kapittel 5 av rapporten. Det anbefales også at det tas en grundig diskusjon og gjennomgang av hva som skal til av rammer og strukturer for at man skal lykkes i å videreføre elementene fra Sommerprosjektet i Uteseksjonens arbeid.