Tilrettelegging for samhandling på Fosen. Etablering av regional infrastruktur for videokonferanse - en øvelse i samhandling.

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-256-0
Avdeling
Studio Apertura
Denne rapporten er sluttrapport etter prosjektet Digitale Fosen – Fase 1 som har hatt som hovedmålsetting å få etablert en velfungerende infrastruktur for videokonferanse på Fosen. Slik infrastruktur danner et teknologisk grunnlag for samhandling slik beskrevet i Samhandlingsreformen. De problemene Fosenkommunene har erfart med sitt videoutstyr kan hovedsakelig tilskrives uklare ansvarsforhold og manglende oppmerksomhet på drift og vedlikehold av teknologien. I løpet av prosjektperioden er det etablert ny teknisk infrastruktur for videokonferanse tilknyttet Norsk Helsenett, og Fosen IKT har inngått formelle avtaler med hver enkelt kommune om drift og vedlikehold av denne infrastrukturen. For å ivareta grunnleggende opplæring er det utviklet et nettbasert kurs i bruk av videokonferanse. Kurset er tilgjengelig gjennom kompetanseportalen NettOpp Fosen. Gjennomføringen av et eksisterende kurs gjennom NettOpp Fosen er evaluert ved følgeforskning for å få mer kunnskap om opplevelsen for de som gjennomfører nettbaserte kurs. ​ ​