Samlerapport for bedre fartøysikkerhet: Kapteinsrollen, fartøy på korttidskontrakt og vaktordninger

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
Avdeling
Studio Apertura
​Denne rapporten beskriver funn fra en undersøkelse om tre delprosjekter. Kapteinrollen og rammebetingelser for sikkerhetsledelse: Utgangspunktet for ønsket om å utforske kapteinsrollens rammebetingelser, var anerkjennelsen av at kapteinene står sentralt i sikkerhetsarbeidet som gjøres i Nordsjøen. Denne undersøkelsen søker å avdekke hvilke forhold som påvirker kapteinens utførelse av jobben og mulighet til å være en god sikkerhetsleder om bord. Sikkerhet på båter på korttidskontrakt: Statoil hadde et ønske om å vite mer om hvordan en kan legge sikkerhetsarbeidet bedre til rette for båter som er inne på kortere engasjement for Statoil. En mente at dette arbeidet ble utfordrende når spot‐båtene er engasjert i forholdsvis korte tidsrom, og at de dermed ble vanskelige å nå. Evaluering av 8‐8‐4‐4 vaktordning: Forskning på fatigue og vellykkede resultater i rederiet Eidesvik, medførte at Statoil våren 2009 anbefalte andre rederipartnere å prøve ut 8‐8‐4‐4 vaktordning. I dette delprosjektet spurte vi om fordelene og ulempene med 8‐8‐4‐4 vaktordning, og vurderer denne mot andre vaktordninger. I tillegg er kapittel 1 innledning med sammendrag av undersøkelsesfunnene, kapittel 2 handler om hvordan vi har utført undersøkelsen, mens kapittel 3 tar for seg generelle funn.