Samhandlingsreformen og bruk av digitale verktøy på Fosen. En innledende kartlegging

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-7570-212-6
Avdeling
Studio Apertura
​Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), som høykvalitets videokonferanser, sensorteknologi etc., kan være viktige hjelpemidler i gjennomføringen av Samhandlingsreformen (SHR). Gjennom kvalitative intervjuer av 53 personer ble det undersøkt hvilke strukturelle og kulturelle forhold som det er viktig å ta hensyn til i Fosenkommunene i gjennomføringen av SHR ved hjelp av digitale verktøy.Det eksisterende kommunesamarbeidet på Fosen er et meget godt utgangspunkt for realisering av SHR. Det gis også i dag et relativt avansert helsetilbud som inkluderer bruk av IKT, særlig gjennom Fosen Distriktsmedisinske Senter, men også ved sykehjemmene. Ansatte i helsetjenestene er generelt positive til utviklingsprosjekter og til å ta i bruk ny IKT. Det er imidlertid noe skepsis knyttet til bruk av IKT mellom behandler og pasient, og også generelt til hvorvidt brukerstøtten vil være tilstrekkelig. Det anbefales at innføring av nye IKT-løsninger tas i avgrensede steg. Ved hvert steg bør det sikres tilstrekkelig opplæring, mestring og brukerstøtte for å ivareta tilliten til løsningene. Sykehjemmene kan være ”noder” i utvidelsen av samarbeidet mellom Fosenkommunene ved hjelp av IKT. Det beskrives noen utfordringer som bør søkes løst, blant annet knyttet til opplæring av mange deltidsansatte, tilgjengelighet til videokonferanseutstyr, brukerstøtte og organisatoriske forhold i spesialisthelsetjenesten.