Samfunnsmessige effekter av SIVAs engasjement

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
978-82-7570-442-7
Avdeling
Studio Apertura
​Denne rapporten bygger på en studie av SIVAs engasjement i Forskningsparken i Tromsø og Verdal Industripark. Studien er basert på intervjuer med 16 informanter fra Forskningsparken i Tromsø, Verdal Industripark og SIVA. Med utgangspunkt i disse satsingene, som både internt og eksternt betraktes som vellykkede, har vi identifisert tre dimensjoner/prosesseffekter som ser ut til å ha vært av avgjørende betydning for de resultatene som er oppnådd. Disse tre dimensjonene er betegnet som henholdsvis forretningsutvikling, legitimeringseffekter og katalysatorrollen. At man har lykkes i Tromsø og Verdal, henger sammen med at SIVA har fungert godt i forhold til alle disse dimensjonene. Et viktig poeng er at disse tre dimensjonene er gjensidig avhengige av, og påvirker, hverandre. Den forretningsmessige dimensjonen i SIVAs arbeid er lett synlig og i noen grad også målbar i form av eiendomsutvikling, investeringer og formell deltakelse. Katalysatorrollen og legitimeringseffekten er derimot mindre synlig og kanskje påaktet – men ikke mindre viktig. I noen grad fremstår disse sidene ved SIVAs arbeidsmåter som en form for ‘taus kunnskap’. Det er noe mange vet er viktig, men som ikke nødvendigvis uttales eksplisitt. Selv om denne undersøkelsen er av begrenset omfang og bare omfatter to av SIVAs mange engasjementer, er det god grunn til å tro at de sammenhenger som fremkommer har allmenn gyldighet. Ytterligere verifisering av dette fordrer imidlertid mer omfattende undersøkelser.