Revurdering av maktbegrepet i teknologiens tidsalder : Makttransformasjoner i teknologiske styringssystemer

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
Avdeling
Studio Apertura

​Det er et mønster i måten makt flytter på seg i dag, et mønster som gjør det nødvendig å revurdere hvordan vi forstår maktbegrepet. Som vignetten over antyder, skjer denne forskyvningen fra menneskelig interaksjon til tekniske systemer; fra opplevelser til standardiserte målinger. Makten flytter seg ikke alltid slik at avmakt i den ene enden gir mer makt i den andre. Forskyvingen er heller en transformasjon av makt – som produserer menneskelig avmakt, uten at vi kan finne noe tilsvarende makt produsert i den andre enden.

Digitalisering er ikke grunnen til transformasjonen, men har fått utviklingen til å skyte fart og dessuten gitt den en viss retning. Essensielt sett bygger den på, og støtter opp under representasjonsformer og maktbevegelser basert på en stadig mer finkornet standardisering og kvantifisering.