Nr. 6/19: Hvordan påvirker kommunens politiske og administrative styring og ledelse resultatene i skolen?

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-8150-175-1 / ISSN 1504-5226

Denne rapporten omhandler skoleeierrollen i norske kommuner og hvordan forskjeller i kommunenes utøvelse av skoleeierrollen påvirker resultater i skolen. Kommunene har stor frihet til å utforme sine styringssystemer. En del av denne rapporten skal kartlegge forskjeller mellom kommuner og knytte forskjellene opp mot skolenes resultater. Vi tolker denne problemstillingen som at den primært handler om å avdekke mekanismer i skoleorganisasjonen: Hvordan kan politikere og administrasjon best interagere for å sikre at skoleledere arbeider med de riktige tingene på en riktig måte slik at lærernes profesjonalitet – og dermed elev-prestasjonene - øker over tid? Gjennom kvalitative og kvantitative undersøkelser vil rapporten forsøke å identifisere kjennetegn ved kommuner som lykkes i ulik grad. Har kommuner som lykkes noen felles suksessfaktorer?