Nr. 6/06: Empirisk analyse av handlingsplanen for eldreomsorgen

Bidragsytere
Publiseringsår
2006
ISBN
82-8150-027-1 / ISSN 1504-5226

Formålet med dette prosjektet er å analysere virkninger av handlingsplanen for eldreomsorgen (HPE). Handlingsplanen ble initiert for at kommunene skulle være i stand til å bygge ut pleie- og omsorgstjenestene i takt med økningen i antall eldre og videreutvikle tjenestetilbudet. Men det er ikke konsekvensene for eldreomsorgen som er tema for denne rapporten. Vi er opptatt av hvilke konsekvenser HPE har hatt for andre kommunale tjenester og kommunenes økonomiske balanse.

De empiriske analysene som utføres i denne rapporten kan betraktes som en naturlig videreføring av Borge og Rattsø (2005) som utførte teoretisk modellering av kommunenes tilpasning til tidsavgrensede statlige satsinger. De teoretiske modellanalysene viste at satsinger kan være et effektivt virkemiddel for å stimulere det kommunale tjenestetilbudet innenfor de områder som blir prioritert, men at de også kan ha utilsiktede virkninger i form av ustabilitet i tjenestetilbudet, redusert produksjon av andre tjenester og økonomisk ubalanse.