Nr. 5/06: Skoleåret 2004/2005: Frittstående grunnskoler under ny lov og frittstående videregående skoler under gammel lov

Publiseringsår
2006
ISBN
ISBN 82-8150-025-5 / ISSN 1504-5226

Ny lov om frittstående skoler ble gjort gjeldende fra 1. oktober 2003 for grunnskolen og ett år senere for den videregående skolen. Samtidig med iverksettelsen ble det besluttet at lovens konsekvenser skulle følges gjennom løpende analyser. Forskningsoppdraget ble gitt til forskere fra SØF og NIFU STEP. De første analyserapportene kom sommeren 2005 og etablerte en baseline for grunnskolen gjennom beskrivelser og analyser av de frittstående skolenes posisjon i skoleåret 2003/2004 (som var siste år under den tidligere privat-skoleloven). Den foreliggende rapporten omhandler med ett unntak skoleåret 2004/2005. Høsten 2005 ble den nye loven om frittstående skoler satt ut av kraft.

For grunnskolens del omtales dermed lovens konsekvenser i dens første og eneste virkeår. For videregående skole ble den nye loven aldri gjort gjeldende. Rapporteringen av resultater for videregående skole kan derfor leses som en enkeltstående analyse av de frittstående videregående skolene som var etablert under den gamle privatskoleloven.