Nr. 4/22: Kommunal låneforvaltning: En analyse av samlede og korte lån i norske kommuner

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
ISBN 978-82-7570-695-7 Elektronisk versjon ISSN 1892-7661 Elektronisk versjon

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunalbanken. Vi er takknemlige for kommentarer fra utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik i Kommunalbanken, Torgeir Kråkenes og Mads Fjeld Wold.

Hovedformålet med denne rapporten er å foreta empiriske analyser av låneforvaltningen i norske kommuner med vekt på lån med kort løpetid. De viktigste funnene er: (i) Kommunene har betydelig innslag av kortsiktig finansiering. Mer enn 20 prosent av den samlede låneporteføljen består av lån med kort gjenstående løpetid som må innfris eller refinansieres i løpet av kommende budsjettår. (ii) Samlede lån er økende i frie inntekter, partifragmentering og sosialistandel, og avtakende i antall innbyggere. Siden kommunenes låneopptak er begrenset til å finansiere investeringer, kan dette tolkes som faktorer som påvirker investeringsnivået i kommunene. (iii) Korte lån, definert som summen av sertifikatlån og obligasjoner med forfall kommende budsjettår, er økende i partifragmentering og avtakende i disposisjonsfond.