Nr. 4/15: På rett vei? Evaluering av 2011-reformene i Sandefjordskolen

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
ISBN 978-82-8150-131-7 / ISSN 1504-5226

Sandefjord kommune tok i 2011 flere initiativer for å forbedre læringsutbyttet for elever i kommunens skoler: Det ble frigjort ledelsesressurser for å følge opp og utvikle undervisnings-kvalitet i skolene, det ble innført direkte resultatrapportering fra rektor til etatssjef, og en halvårsrapportering i alle kommunens skoler der lærerne ble bedt om å vurdere utviklingen i innsats og læring hos sine elever. Parallelt med dette har det foregått en betydelig kompetansebygging både blant ledere og lærere. Spørsmålet i denne rapporten er om satsingene har gitt de forventede resultatene.