Nr. 4/12: Kommunal variasjon i elevresultater, ressursinnsats og styringssystemer

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
ISBN 978-82-8150-104-1 / ISSN 1504-5226

Den foreliggende rapporten er den tredje og siste leveransen fra SØF i prosjektet ”Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen” på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. SØFs oppgave er å analysere kommunenes rolle i kunnskapsproduksjonen. Tidligere har vi i SØF-rapport 07/10 (Bonesrønning, Iversen og Pettersen (2010)) sett på utviklingen i kommunenes ressursbruk i skolesektoren. Blant annet har vi dokumentert en sterk økning i antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter 2005/2006. Økningen har skjedd i alle kommuner, men i ulikt tempo.

Vi har også analysert om økningen i enkeltvedtak har bidratt til bedre elevresultater – for elever som ikke mottar spesialundervisning. I SØF-rapport 05/11 (Bonesrønning, Iversen og Pettersen (2011)) har vi belyst kommunenes implementering av nye styringssystemer. Det ble der dokumentert betydelig variasjon i styringssystemer mellom kommunene per 2009, og vi analyserte årsaker til at kommunene har valgt ulike styringsmodeller.