Nr. 4/10: Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne innvandrere

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
ISBN 978-82-8150-074-7 / ISSN 1504-5226

I Norge er fullført 3- eller 4-årig videregående opplæring som oftest en betingelse for opptak til høyere utdanning, fagbrev og sertifisering i mange yrker. Personer som faller ut av utdanningssystemet før fullført videregående opplæring vil dermed ha betydelig dårligere forutsetninger for videre utdannings- og arbeidslivskarriere. Mindre frafall i videregående opplæring kan være viktig for å bedre arbeidsmarkedstilknytningen. Det kan redusere inntektsforskjellene i samfunnet og redusere omfanget på bruk av offentlige trygde- og stønadsordninger (OECD, 2008). Redusert frafall synes derfor å ha et stort potensial til å bidra til økt velferd.

Denne rapporten fokuserer på om betydningen av fullført videregående opplæring avhenger av innvandrerbakgrunn. Vi skiller mellom norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere. For innvandrere kan det være viktig i hvilken alder man kom til Norge. I første del av rapporten presenteres progresjonen gjennom videregående opplæring for ulike grupper. Den andre delen av rapporten følger Falch og Nyhus (2009) og relaterer fullføring til sannsynligheten for en rekke ulike utfall i alderen 20-29 år, inkludert bruk av ulike trygde- og stønadsordninger, sysselsetting og fengselsopphold. Rapporten presenterer kun enkle sammenligninger som ikke kan tolkes som årsakssammenhenger.