Nr. 4/09: Tidsbruk og organisering i grunnskolen: Sluttrapport

Bidragsytere
  • Lars-Erik Borge
    Forfatter
  • Bjarne Strøm
    Forfatter
  • Halvdan Haugsbakken
    Forfatter
Publiseringsår
2009
ISBN
ISBN 978-82-8150-057-0 / ISSN 1504-5226

Nivået på ressursbruken i norsk grunnopplæring er høyt relativt til andre land på samme velstandsnivå, se Bonesrønning et al. (2008). Sammen med land som Sverige, Danmark, USA og Sveits ligger vi i toppen når det gjelder utgifter per elev, men vi skiller oss ut ved å oppnå lavere elevprestasjoner på internasjonale tester enn mange andre land som har høy ressursbruk. Videre er det mange land med lavere ressursbruk per elev som kommer ut med bedre elevprestasjoner enn oss. Disse observasjonene indikerer at elevprestasjonene er lave i forhold til utgiftene.

Samtidig sier omtrent 40% av skolelederne at de ofte eller av og til har rapportert til kommunen om mangelfulle forhold knyttet til at tilgjengelige lærerressurser ikke er tilstrekkelige for å gi et pedagogisk forsvarlig, tilpasset opplæringstilbud, se Riksrevisjonen (2006). Det synes altså som mange skoleledere oppfatter at nivået på ressursinnsatsen er lavt relativt til målsettingene norsk grunnskole har.

Dette motiverer for å studere nærmere styringssystemets funksjonsmåte ved å kartlegge den skoleinterne ressursallokeringen og ressursutnyttingen og studere nærmere hvordan denne påvirkes av styringsopplegget fra skoleeier og sentrale myndigheter.