Nr. 4/08: Ressurser og resultater i grunnopplæringen: Forprosjekt

Bidragsytere
Publiseringsår
2008
ISBN
978-82-8150-045-7/ ISSN: 1504-5226

Nivået på ressursbruken i norsk grunnopplæring er relativt høyt i forhold til sammenlignbare land. Likevel sier omtrent 40 % av skolelederne at de ofte eller av og til har rapportert til kommunen om mangelfulle forhold knyttet til at tilgjengelige lærerressurser ikke er tilstrekkelig for å gi et pedagogisk forsvarlig, tilpasset opplæringstilbud.

Formålet med dette forprosjektet er å belyse ulike aspekter ved ressursbruk i norsk grunnskole.