Nr. 3/17: Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
ISBN 978-82-8150-153-9 / ISSN 1504-5226

Inntektssystemet for kommunene består i hovedsak av inntektsutjevning, utgiftsutjevning, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd. Det utgiftsutjevnende tilskuddet fordeles i henhold til en kostnadsnøkkel bestående av objektive kriterier med tilhørende vekter. Med objektive kriterier menes faktorer som kommunene ikke kan påvirke direkte gjennom sine disposisjoner.

Målet med dette prosjektet er å etablere et datasett med variabler for rus og psykisk helse og å belyse om det er en sammenheng mellom forekomsten av slike variabler og kommunenes utgifter til sosialhjelp og barnevern. Bakgrunnen er at det er dels store forskjeller mellom kommunene når det kommer til hvilke behov innbyggerne har og utgiftene per tjenestemottaker, og at slike forskjeller ofte ikke kan forklares på en tilstrekkelig god måte ved kun å benytte informasjon om befolkningens alderssammensetning mv. Særlig gjelder dette typisk individ-rettede tjenester som sosialhjelp og barnevern.