Nr. 3/12: Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2009 og 2010

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
ISBN 978-82-8150-102-7 / ISSN 1504-5226

Utgangspunktet for dette prosjektet er et tidligere prosjekt utført av Borge, Pettersen og Tovmo (2011). Formålet med det opprinnelige prosjektet var å få mer kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklingen på de kommunale tjenestene, samt å utvikle et årlig beregningsopplegg for den enkelte kommune og kommunene som helhet. Det var ønskelig at beregningsopplegget skulle kunne benyttes til å illustrere effektivitet og effektivitetsutvikling i enkeltsektorer og for kommunene som helhet.

Denne rapporten presenterer en oppdatering og videreføring av analysene i det opprinnelige prosjektet. De oppdaterte analysene er basert på data for 2009 og 2010, mens de opprinnelige analysene var basert på data for 2008 og 2009. I videreføringen av analysene gjøres det rede for hvordan endring i beregnet effektivitet påvirkes av endringer i antall brukere, bosettings-mønster og andel private barnehager. Vi foretar også en nærmere drøfting av usikkerheten i resultatene.