Nr. 3/09: Tidsbruk og organisering i grunnskolen: Resultater fra spørreundersøkelse

Bidragsytere
  • Ole Henning Nyhus
    Forfatter
  • Anne Borge Johannesen
    Forfatter
  • Bjarne Strøm
    Forfatter
Publiseringsår
2009
ISBN
ISBN 978-82-8150-055-6 / ISSN 1504-5226

Nivået på ressursbruken i norsk grunnopplæring er høyt relativt til andre land, mens norske elever scorer middels eller under middels på internasjonale tester som PISA, TIMSS og PIRLS, se Bonesrønning et al. (2008). Samtidig sier omtrent 40% av skolelederne at de ofte eller av og til har rapportert til kommunen om mangelfulle forhold knyttet til at tilgjengelige lærerressurser ikke er tilstrekkelig for å gi et pedagogisk forsvarlig tilpasset opplæringstilbud, se Riksrevisjonen (2006). Det ser dermed ut til at mange skoleledere oppfatter nivået på ressursinnsatsen som lavt i forhold til målsettingene for norsk grunnopplæring.

Dette motiverer for å studere nærmere styringssystemets funksjonsmåte ved å sette den skoleinterne ressursallokeringen og ressursutnyttingen i fokus og studere nærmere hvordan denne påvirkes av styringsopplegget fra skoleeier og sentrale myndigheter.