Nr. 3/06: Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren

Bidragsytere
Publiseringsår
2006
ISBN
ISBN 82-8150-021-2 / ISSN 1504-5226

Denne rapporten utgjør en del av rapporteringen fra prosjektet ”Effektivitet og effektivitets-utvikling i kommunesektoren”. Prosjektet finansieres av Kommunal- og regional-departementet og utføres i samarbeid mellom Senter for økonomisk forskning (SØF) og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF). Prosjektet startet opp høsten 2003 og avsluttes i 2006. Temaet for denne rapporten er effektivitet og effektivitetsforskjeller i pleie- og omsorgssektoren.