Nr. 2/18: Evaluering av estimeringsopplegget i KOMMODE

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
ISBN 978-82-8150-159-1 / ISSN 1504-5226

KOMMODE er en simultan modell utviklet av Statistisk sentralbyrå som forklarer variasjon i netto driftsresultat og utgifter per innbygger innenfor 12 ulike tjenesteytende sektorer. Modellen inneholder en rekke variabler som påvirker utgiftsbehovet til kommunene innenfor én eller flere sektorer, og ved estimering får man ut parametere som angir i hvor stor grad den enkelte variabelen påvirker utgiftene i den aktuelle sektoren. Disse parameterne er da ment å bli brukt i utformingen av delkostnadsnøklene i inntektssystemet, men ved siste revisjon av inntektssystemet stilte Kommunal- og moderniseringsdepartementet spørsmål knyttet til bruken av KOMMODE-modellen ved utforming av kostnadsnøklene. Bakgrunnen var at de estimerte effektene av bosettingsmønster og kommunestørrelse varierte relativt mye fra år til år, samt at det for enkelte sektorer hadde vært en relativt kraftig økning i de anslåtte effektene over tid (se Langørgen, Løkken og Aaberge, 2015). Departementet uttrykte at det var usikkerhet rundt påliteligheten til modellen, og spesielt om effektene av bosettingsmønster og kommunestørrelse ble overvurdert enkelte år. For å motvirke dette er det blant annet benyttet et gjennomsnitt av resultatene over flere år i inntektssystemet.

Formålet med dette prosjektet er å evaluere KOMMODE-modellen ved bruk av Monte Carlo- simuleringer.