Nr. 2/13: Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling

Bidragsytere
 • Lars-Erik Borge
  Forfatter
 • Lars Håkonsen
  Forfatter
 • Knut Løyland
  Forfatter
 • Hildegunn Ekroll Stokke
  Prosjektleder
Publiseringsår
2013
ISBN
ISBN 978-82-8150-110-2 / ISSN 1504-5226

Formålet med dette prosjektet er å analysere hvordan lokale skatter påvirker kommunenes insentiver til næringsutvikling. Hvilken betydning har økonomiske insentiver for hvor stor motivasjon og innsatsvilje kommunene har til å drive kommunalt utviklingsarbeid for å tiltrekke seg næringsvirksomhet, etablere arbeidsplasser og mer generelt drive samfunns-utvikling i egen kommune? Vi er særlig interessert i betydningen av kompensasjonsgrad i inntektsutjevningen, skatteinntektsandel og eiendomsskatt.

Problemstillingen er analysert på ulike måter. Vi har for det første utført en spørre-undersøkelse for å kartlegge omfang og innretning av det næringsrettede arbeidet. Videre har vi studert kommunenes utgifter til næringsutvikling slik de registreres i KOSTRA. Endelig har vi analysert hvordan skattevariablene påvirker samfunnsutviklingen målt ved utviklingen i privat inntektsnivå. I det følgende gjøres det kort rede for analyser og hovedresultater.