Nr. 2/11: Effektivitet i kommunale tjenester

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
ISBN 978‐82‐8150‐086‐0 / ISSN 1504‐5226

Formålet med dette prosjektet om effektivitet i kommunale tjenester er å få mer kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklingen på de kommunale tjenestene, samt å utvikle et beregningsopplegg som skal kunne oppdateres årlig, både for den enkelte kommune og for kommunene som helhet. Beregningsopplegget skal kunne benyttes til å illustrere effektivitet og effektivitetsutvikling i enkeltsektorer. I tillegg skal det utvikles en indikator for samlet (eller sektorovergripende) effektivitet.