Nr. 2/10: Barnehager i inntektssystemet for kommunene

Bidragsytere
  • Lars-Erik Borge
    Forfatter
  • Anne Borge Johannesen
    Forfatter
  • Per Tovmo
    Forfatter
Publiseringsår
2010
ISBN
ISBN 978-82-8150-071-6 / ISSN 1504-5226

Bakgrunnen for prosjektet er at kommunene fra og med 2011 skal få et enhetlig finansieringsansvar for barnehagene. Det innebærer at dagens øremerkede tilskudd knyttet til etablering og drift av barnehager skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. I den sammenheng skal det etableres en delkostnadsnøkkel for barnehager som fanger opp variasjoner i utgiftsbehov kommunene i mellom. Kostnadsnøkkelen vil bestå av objektive kriterier som fanger opp ufrivillige kostnads- og etterspørselsforhold, og formålet med dette prosjektet er å utføre empiriske analyser med sikte på å identifisere relevante kriterier.

Rammefinansiering av barnehagesektoren og innlemming av de øremerkede tilskuddene har vært et sentralt tema helt siden innføringen av inntektssystemet i 1986. De viktigste begrunnelsene for å opprettholde de øremerkede tilskuddene har vært det store innslaget av private barnehager og behovet for å gi økonomisk stimulans til utbygging til full barnehage-dekning. Disse innvendingene er svekket i og med at kommunene har fått et lovpålagt finansieringsansvar for private barnehager (som innebærer større grad av økonomisk likebehandling) og utbyggingsplikt, samt at en storstilt utbygging av sektoren de senere årene innebærer at målsettingen om full barnehagedekning er innen rekkevidde.