Nr. 2/06: Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Rapport for 2005

Bidragsytere
Publiseringsår
2006
ISBN
ISBN 82-9150-019-0 / ISSN 1504-5226

Denne rapporten utgjør en del av rapporteringen fra prosjektet ”Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren”. Prosjektet finansieres av Kommunal- og regionaldepartementet og utføres i samarbeid mellom Senter for økonomisk forskning AS (SØF) og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF). Prosjektet startet opp høsten 2003 og avsluttes i 2006. Denne rapporten gir en foreløpig oversikt over analyser som er utført i tilknytning til spørreundersøkelsen om kommunenes organisering av tjenesteproduksjonen som ble utført våren 2005.