Nr. 1/12: Alternativ andvendelse av midlene i Trondheim kommunes kraftfond

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
ISBN 978-82-8150-098-3 / ISSN 1504-5226

Trondheim kommunes kraftfond (TKK) ble etablert i forbindelse med salget av Trondheim energiverk til Statkraft i 2002. Midlene i fondet er plassert i obligasjoner, aksjer og andre verdipapirer. Kommunen budsjetterer med en årlig avkastning fra fondet som benyttes til å finansiere drifts- og investeringsutgifter. Formålet med denne utredningen er å vurdere alternative anvendelser av midlene i TKK, først og fremst nedbetaling av gjeld. Den viktigste fordelen ved nedbetaling av gjeld, i forhold til dagens fondskonstruksjon, er at stabiliteten i inntekter og utgifter blir større slik at det legges bedre til rette for stabilitet i innbyggernes tjenestetilbud. Ulempene er at kommunen går glipp av den meravkastning som oppnås ved å ta risiko i finansmarkedene, samt at det kan være vanskelig å unngå forringelse av verdier som var bygd opp over lang tid. I en videreføring av dagens fondskonstruksjon vil det være en fordel å innføre mer formelle forvaltningsregler slik at tjenestetilbudet i større grad kan skjermes fra svingende avkastning i finansmarkedene.