Nr. 1/11: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
ISBN 978-82-8150-084-6 / ISSN 1504-5226

Har fullført videregående opplæring en positiv effekt på sysselsetting? Den økonomiske veksten i vestlige land er basert på at produksjonen blir mer avansert og automatisert. Det gir økt etterspørsel etter arbeidskraft med høy kompetanse relativt til etterspørselen etter arbeidskraft med lav kompetanse. I Norge er det imidlertid ikke økning i kompetanse-oppnåelse på mellomnivået i utdanningen. Andelen som fullfører videregående opplæring er faktisk svakt fallende. Det kan gjøre det vanskelig å opprettholde høy økonomisk vekst og relativt små lønnsforskjeller. St.meld. nr. 44 (2008-2009) starter sammendraget med følgende: ”Behovet for arbeidskraft med bare grunnskoleutdanning er lav og kommer etter alt å dømme til å bli enda lavere i årene framover. At flere fullfører videregående opplæring er derfor viktig, både for den enkelte og for samfunnet.”

Denne rapporten studerer sammenhengen mellom fullføring av videregående opplæring og sysselsetting. Analysene er basert på individene som avsluttet grunnskolen i 2002, og sysselsetting er observert høsten 2008. Da er de fleste i denne kohorten fylt 22 år. Analysene tar hensyn til at mange er i utdanning i denne aldersgruppen. Utdanning betraktes som en investering i framtidig arbeidsmarkedstilknytning.

Rapporten viser at det ikke bare er videregående opplæring som påvirker arbeidsmarkedstilknytningen, men blant annet også kunnskapsnivået ved avslutning av grunnskolen. Denne rapporten er en utvidelse av Falch, Borge, Lujala, Nyhus og Strøm (2010) og Falch og Nyhus (2009) som studerer en rekke andre konsekvenser av fullført videregående opplæring samt beskrivelser og analyser av karrieren i videregående opplæring.