Nr. 3/05: Kommunenes økonomiske tilpasning til tidsavgrensede statlige satsinger

Bidragsytere
Publiseringsår
2005
ISBN
82-8150-006-9 / ISSN: 1504-5226

Staten har i de senere år initiert flere handlingsplaner eller satsinger innenfor sentrale tjenester som eldreomsorg, psykiatri, skolebygg og barnehager. Formålet med satsingene har vært å stimulere til utbygging og forbedring av tjenestetilbudet innenfor de prioriterte områder. Satsingene er kjennetegnet ved at staten gir økonomisk støtte i form av øremerkede tilskudd innenfor en avgrenset tidsperiode. Rapporten diskuterer virkningene av slike handlingsplaner, både for tjenestetilbudet og den økonomiske balansen i kommunene. Noe av bakgrunnen er at den økonomiske balansen i kommunesektoren har blitt svekket, noe som kommer til uttrykk gjennom betydelige underskudd før lånetransaksjoner og svake driftsresultater.

Formålet med prosjektet er å modellere kommunenes tilpasning til slike satsinger. Det legges særlig vekt på hvordan satsingene påvirker prioriteringen mellom sektorer, fordeling av tjenestetilbud over tid og økonomisk balanse. I tillegg til den teoretiske modelleringen vil prosjektet belyse kommunenes erfaringer med tidsavgrensede statlige satsinger med særlig vekt på handlingsplanen for eldreomsorg. Kommuneerfaringene er innhentet gjennom samtaler med representanter for 6 kommuner.