Menneskehandelens ofre - fra utnytting til myndiggjøring. Evaluering av ROSA-prosjektet

Bidragsytere
Publiseringsår
2008
ISBN
978-82-7570-193-8
​Regjeringen lanserte sin første handlingsplan mot handel med kvinner og barn i 2003. Handlingsplanen mot menneskehandel har som formål å forebygge og bekjempe menneskehandel, spesielt handel med kvinner og barn, samt beskytte ofrene. Et av tiltakene i handlingsplanen var etableringen av ROSA-prosjektet. Denne evalueringen av ROSA-prosjektet er gjort på oppdrag fra Justisdepartementet og er gjennomført i perioden november 2007 til juni 2008. Hovedformålet med evalueringen har vært å vurdere en permanent organisering av trygge bosteder for ofre for menneskehandel. Selve evalueringen bygger på intervjuer med sentrale og lokale aktører, gjennomgang av relevante dokumenter, samt deltakelse på møter i den tverrdepartementale gruppa som er opprettet for å følge opp regjeringens handlingsplan mot menneskehandel. Rapporten gir følgende anbefalinger for det videre arbeidet: 1. ROSA-prosjektet bør videreføres. 2. Krisesenter er en god løsning i tidlig fase, men er lite egnet for langtidsopphold. 3. Innholdet i refleksjonsperioden må tydeliggjøres. 4. Systemet rundt rådgiving i forbindelse med retur må forbedres. 5. Arbeidsdelingen mellom de ulike kompetansemiljøer på feltet tydeliggjøres