Marginalitet, sårbarhet, mestring : metodiske utfordringer i praksisnær forskning

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-15-02980-1

I «Marginalitet, sårbarhet og mestring» ser vi nærmere på hvordan sårbare tema kan håndteres i forskningen.

Hvordan kan vi skape en god samtalesituasjon preget av tillit og gjensidighet? Er det tema vi bør unngå eller ting vi bør være særlig varsomme med ta opp? Er det bestemte metodiske tilnærminger som er særlig egnet når vi snakker om sårbare tema? Og hvilken betydning har tid og sted for gjennomføring av intervjuer eller samtaler?

Mestring av sårbarhet belyses gjennom ulike prosjekteksempler med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Boka diskuterer også forskerrollen i prosjekter der vi kommer tett på mennesker i vanskelige livssituasjoner. Dette er ikke en metodebok, men heller en bok med eksempler på ulike tilnærminger innen forskning på sårbarhet.

«Marginalitet, sårbarhet og mestring» er relevant for helse- og sosialfagene, i tillegg til psykologi, sosiologi og pedagogikk.