Ledet til ledelse - Delrapport 1 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen - Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole i et internasjonalt perspektiv

Publiseringsår
2011
ISBN
978-82-7218-787-2
Avdeling
Studio Apertura
​I denne rapporten peker vi på at den norske rektorutdanningen har kjennetegn som er relativt typiske i forhold til utviklingstendensene for moderne skolelederutdanning: sterkere nasjonal styring gjennom etablering av standarder og målformuleringer, et innhold som vektlegger nærhet til skolens kjerneoppgaver, og arbeidsformer som gir rom for individuell utvikling og praksisnær lederutøvelse. Programmet synes ikke å være bundet opp til en spesiell ledelsesteori, men trekker veksel på den empiriske forskningen om hva som fremmer god skoleledelse. Denne vektleggingen er også i overensstemmelse med forskning på feltet skoleledelse, uten at forskningen synes ikke å komme til enighet om hvilke teorier som passer best i forhold til de konkrete funn som er gjort.