Kvalitativ evaluering av Rørosprosjektet : En mobil integrert tjeneste

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-626-1
Avdeling
Studio Apertura
​Denne rapporten presenterer resultatene fra en kvalitativ evaluering gjort av Rørosprosjektet. På Røros er det i snart 3 år prøvd ut et konsept om Mobil integrert helsetjeneste. En av to ambulanser er byttet ut med en helsevaktbil, og deler av ambulansetjenesten har fått utvidete oppgaver i kommunehelsetjenesten. Denne kvalitative evalueringen har tatt for seg prosjektprosessen og fire av delprosjektene; 1) Beredskap og ø-hjelp, 2) Samarbeid HBO (hjemmebasert omsorg) og sykehjem, 3) Individuelle pasientforløp og planer, og 4) Forebyggende hjemmebesøk. Den ser også på prosjektets resultatmål og effektmål og viser hvordan målene om nye samarbeidsformer, økt kvalitet i helsetjenestene, økt kompetanse og bedre ressursutnyttelse er nådd. Avslutningsvis diskuterer rapporten områder som krever spesiell oppmerksomhet i overgangen fra prosjektfase til ordinær drift.