Kommunetilpasset forebygging og behandling – Overvekt og fedme blant bygdebarn. Sluttrapport

Bidragsytere
 • Gudveig Gjøsund
  Prosjektdeltager
 • Alexander Zahl-Thanem
  Prosjektdeltager
 • Ellen Ersfjord
  Prosjektdeltager
 • Reidun Heggem
  Prosjektdeltager
 • Line Oldervoll
  Prosjektdeltager
 • Tanja Plasil
  Prosjektdeltager
 • Anne Margrethe Brigham
  Prosjektdeltager
Publiseringsår
2022
Avdeling
Studio Apertura

Barnefedme er en av de største helseutfordringene vi står ovenfor i dag. Konsekvensene av overvekt og fedme på en rekke såkalte ikke-smittsomme sykdommer er godt dokumentert. I tillegg er det stadig flere studier som viser til at forekomsten av overvekt og fedme er høyere i rurale områder sammenlignet med urbane. Sosioøkonomiske forskjeller på by og bygdebefolkningen, samt lange avstander, er forhold som trekkes fram som mulige forklaringer. Det er likevel mye vi ikke vet knyttet til hvorfor bosted i rurale områder utgjør en risiko for å utvikle overvekt og fedme. Vi vet også lite rundt betydningen av bygdekultur- og identitet i forbindelse med overvekt og fedme blant barn og unge i rurale områder.

Hva handler rural overvekt og fedme blant bygdebarn om? Skiller den seg fra overvekt hos barn i urbane områder? Hvor trykker skoen for de som jobber med overvektige barn på bygda? Og finnes det mulighetsrom i rurale områder som man kan utnytte? Hovedformålet med KOMPASS-prosjektet har vært å frembringe kunnskap rundt betydningen av lokal kultur og fysisk bosted og hvordan dette spiller inn på overvekt og fedme hos barn på bygda. Dette har blitt belyst ved å ta utgangspunkt i både barn og foreldres perspektiver, i tillegg til å se problematikken fra ståstedet til ulike aktører som jobber med helsefremmende arbeid blant barn og unge i rurale områder i Trøndelag.