Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede – også for innvandrere?

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-378-9
Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og handler om familier med innvandrerbakgrunn som har barn med utviklingshemming og i hvilken grad disse familiene deltar i interesseorganisasjoner for utviklingshemmede. Dette området har vært lite belyst, men det er kjent at innvandrere deltar i frivillige organisasjoner i mindre grad enn personer fra majoritetsbefolkningen. Vi har hatt en todelt problemstilling:Bakenforliggende årsaker til manglende deltakelse i interesseorganisasjoner.Hva som skal til for at innvandrerfamilier i større grad deltar i interesseorganisasjoner og hvilke tiltak som kan iverksettes for å øke deltakelsen.