Implementeringsstøtte for Rask psykisk helsehjelp

Bidragsytere
Publiseringsår
2023
ISBN
ISBN 978-82-7570-719-0 (web)

Mange personer opplever angst eller depresjon, og dette er blant de vanligste sykefraværsdiagnosene i Norge. For å øke tilgangen til evidensbasert behandling for voksne med angstlidelser og lett til moderat depresjon, er det et helsepolitisk mål at det etableres flere lavterskeltilbud etter modell av Rask psykisk helsehjelp (RPH). RPH er et lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig, ikke kreve henvisning, være gratis, gi raskt tilbud og korte, effektive behandlingsforløp til personer med mild til moderat angst- og depresjonsproblematikk, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Implementering av nye tjenester og evidensbaserte praksiser kan styrkes gjennom ulike implementeringsstøttetiltak.

Denne rapporten presenterer resultatene fra studien Implementeringsstøtte for Rask psykisk helsehjelp, hvor hovedformålet har vært å få kunnskap om RPH-team i norske kommuner sine erfaringer med, og behov for, implementeringsstøtte i etablerings- og oppstartsfasen. Studien ble gjennomført i perioden fra mai 2022 til april 2023. Prosjektet benyttet kvalitative forskningsmetoder med fokusgruppeintervjuer med til sammen 22 personer fra 19 norske RPH-team.

Resultatene i denne studien viser at det er et opplevd behov for, og erfares som nyttig, å motta implementeringsstøtte i etablerings- og oppstartsfasen av RPH. Flere nyttige tiltak blir allerede tilbudt i dag, som råd og veiledning, økonomiske tilskudd, utdanning, nettverkssamlinger og veiledningsgrupper. Dette bidrar blant annet til etablering av RPH i kommunen, organisatorisk forankring, kulturbygging, relasjoner og kompetanseheving, og oppleves som nyttig for å etablere et RPH-tilbud som er i tråd med modellen. Like fullt viser resultatene i denne studien at det fortsatt er potensiale for å utvikle og tilby ytterligere implementeringsstøtte for RPH-team i norske kommuner. Særlig gjelder dette faglige og kliniske tiltak i form av faglig materiell, kliniske verktøy, maler og digitale løsninger, samt registreringsløsninger og datamonitorering for rapportering og forskning. Resultatene viser også at kostnader begrenser flere team fra å benytte seg av deler av den støtten som tilbys, samt enkelte kliniske verktøy. For å fremme likeverdige behandlingstilbud uavhengig av bosted, bør det videre arbeidet med implementeringsstøtte til RPH ha fokus på støttetiltak som tar sikte på å utjevne forskjeller og sikre et likt tilbud til alle.