Helhetlig forståelse av hjelpetiltak - Sluttrapport i prosjektet «Virkning av barnevernets hjelpetiltak»

Bidragsytere
  • Veronika Paulsen
    Prosjektleder
  • Inger Oterholm, VID vitenskapelige høgskole
    Prosjektdeltager
Publiseringsår
2024
ISBN
ISBN: (trykk): 978-82-7570-752-7 / ISBN: (web): 978-82-7570-751-0

Denne rapporten sammenfatter funnene i prosjektet «Virkning av hjelpetiltak i barnevernet». Prosjektet har vært gjennomført i perioden høsten 2020 til våren 2024 og er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning og VID vitenskapelige høgskole, med Bufdir som oppdragsgiver. Prosjektet består av 5 delprosjekter som omhandler virkning av 1) pålagte hjelpetiltak, 2) besøkshjem og støttekontakt, 3) nettverksmobilisering – familie- og nettverksorienterte tiltak, 4) tiltak til barn og unge med minoritetsbakgrunn og 5) COS-P. Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet og er en sammenfattende rapport som ser mer helhetlig på virkninger av barnevernets hjelpetiltak.

Denne rapporten baseres på analyser og funn fra de fem andre delrapportene. For å belyse kompleksiteten i problemstillingene i prosjektet har vi benyttet ulike metodiske tilnærminger og funnene baserer seg på kunnskapsoppsummeringer, feltarbeid i et utvalg barnevernstjenester, kvalitative intervjuer med ansatte i ulike deler av barnevernet, tiltakspersoner, ledere for fylkesnemnder og foreldre. Vi har i tillegg gjennomført en omfattende mappestudie hvor vi har analysert barnevernsmapper samt at vi har analysert et utvalgt anonymiserte fylkesnemndsvedtak.

Rapporten er utarbeidet av Veronika Paulsen og Inger Oterholm. I tillegg har mange andre forskere deltatt i prosjektet i form av datainnsamling, analyser og skriving av delrapporter samt i diskusjoner av funn som presenteres i denne rapporten. De som har deltatt i prosjektet er Veronika Paulsen, Gro Ulset og Mari Bore Øverland (NTNU Samfunnsforskning), Inger Oterholm, Margrete Aadnanes, Mari Dalen Herland, Gunhild Regland Farstad og Ellen Syrstad (VID). I tillegg har Ida Fjærestad Utmo (NTNU Samfunnsforskning) jobbet med å tilrettelegge, gjennomføre og analysere data fra mappegjennomgangen i prosjektet.