Evaluering av forskningsprosjektet Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerud

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-596-7
​Med dette foreligger den endelige rapporten fra evalueringen av forskningsprosjektet om karriereveiledning i Nav Buskerud, som ble gjennomført i tidsperioden fra 1.9. 2016 til 1.9.2019. Evalueringen er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Evalueringen er primært en prosessevaluering, som basert på intervjuer med nøkkelinformanter og gjennomgang av dokumenter knyttet til prosjektet, vil vurdere ulike sider ved gjennomføringen av forsøket/forskningen. Vi peker avslutningsvis på ulike faktorer som vi mener kan bidra til at slike prosjekter kan gjennomføres med godt resultat.