Nr. 8/23: En kartlegging av fritidsklubbfeltets rammevilkår

Bidragsytere
Publiseringsår
2023
ISBN
ISBN 978-82-7570-734-3 (web) / ISSN 1504-5226 (trykt versjon) / ISSN 1892-7661 (web)

Denne rapporten er gjennomført på oppdrag for Barne- og familiedepartementet (BFD), og er en bred kartlegging av åpne møteplasser for ungdom (fritidsklubber). For analysen kombinerer vi tilgjengelig statistikk og informasjon innhentet gjennom caseundersøkelser, ved intervju og dokumentgjennomgang. Gjennom prosjektet belyser vi ulike forhold ved fritidsklubber, blant annet utbredelse, finansiering og kompetanse. Prosjektet favner bredt, og belyser hvordan kommuner jobber med fritidsklubbfelte, og betydning av ulike rammevilkår.

Ett av hovedfunnene fra kartleggingen er at fritidsklubbsektoren er marginalt finansiert. I tillegg finner vi at det kan være krevende å rekruttere ansatte. Dette knyttes særlig til små stillinger og ukurant arbeidstid, men også den marginale finansieringen. Noe av utfordringene for sektoren kan løses gjennom å styrke finansieringsordningene. Siden fritidsklubbtilbud retter seg mot én målgruppe (barn og unge), samtidig som mange sektorer peker på fritidsklubbtilbud som et mulig virkemiddel for å nå ulike politiske mål, foreslår vi blant annet at man bør vurdere å samle ulike tilskuddsordninger i en programfinansiering som er målrettet til fritidsklubber. Vi foreslår også at man bør vurdere å øke rammetilskuddet til kommunene.