Elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skoler : Opplæringssituasjon i skole og bedrift

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-512-7
Utdanningsdirektoratet har gitt NTNU Samfunnsforskning i oppdrag å utarbeide en forskningsrapport om overgangen skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming. I det prosjektet ble det gjennomført en spørreundersøkelse til samtlige videregående skoler i Norge. I forbindelse med 0-24 prosjektet så Utdanningsdirektoratet at det er et behov for kunnskap om hvor mange elever med nedsatt funksjonsevne det er i videregående skoler og hvilket utdanningsprogram de tilhører, samt om antall elever med nedsatt funksjonsevne som har ulike former for opplæring i bedrift. Spørreundersøkelsen fikk dermed inn tilleggsspørsmål for å kartlegge disse forholdene. Dette notatet er en resultatpresentasjon av disse tilleggsspørsmålene. Det er lite informasjon om elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skoler og det vil derfor presenteres detaljerte tall i både tabell og figurformat, samt utdypende kommentarer skolene har til ulike spørsmål.​