Nr. 2/07: Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i barnehagesektoren

Bidragsytere
Publiseringsår
2007
ISBN
ISBN 978-82-8150-037-2 / ISSN 1504-5226

Et effektiviseringspotensial er uttrykk for at det er mulig å øke produksjonen uten å øke bruken av innsatsfaktorer, alternativt at det er mulig å redusere innsatsfaktorbruken uten å redusere produksjonen. Et effektiviseringspotensial på nasjonalt nivå kan også betraktes som et uttrykk for at det er effektivitetsforskjeller mellom kommuner, og at kommuner med lav effektivitet kan lære noe av kommuner med høy effektivitet.

Formålet med denne rapporten er å analysere effektiviseringspotensial og effektivitets-variasjoner i den kommunale barnehagesektoren.