"Det er litt sånn at veien blir til mens en går" - Kommuners fremskaffelse av boliger til flyktninger

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
978-82-7570-244-7
​Denne rapporten sammenfatter resultatene fra prosjektet “Boligløsninger for flyktninger” som NTNU Samfunnsforskning har gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Husbanken. Hovedformålet har vært å identifisere hvilke forhold som fremmer og hemmer kommuners fremskaffelse av boliger til flyktninger, og tilby løsninger som kan sikre et raskere og bedre arbeid. Rapporten baseres på et sammensatt datamateriale. Vi har gjennomført en breddeundersøkelse blant flyktningkonsulenter og boligkonsulenter i landets bosettingskommuner, hvor ønsket har vært å få et overblikk over situasjonen ute i kommunene. Vi har også gjennomført en dybdestudie i seks kommuner hvor vi har sett nærmere på utfordringer og løsninger ved fremskaffelse av boliger. “Det er litt sånn til at veien blir til mens en går”. Dette sitatet fra en kommuneansatt synes vi gir et dekkende bilde av mange kommuners arbeid med å fremskaffe boliger til flyktninger. Det kan virke som om strategiene kommunene har valgt innimellom er basert på lite koordinert arbeid, ad hoc-løsninger og brannslokking. Samtidig illustrerer sitatet det faktum at de fleste kommunene klarer å “skape seg en vei” og finne løsninger som gjør at arbeidet med å bosette flyktninger fungerer. Målet til både kommuner, IMDi og Husbanken er at denne “veien” i større grad skal være lagt på forhånd. Med andre ord; at kommunene skal ha rutiner og metoder som sikrer en større forutsigbarhet i arbeidet, og en raskere og bedre bosetting av flyktninger. Samtidig må en beholde de uformelle praksisene som det henvises til i sitatet, ettersom disse kan sikre at den viktige fleksibiliteten i arbeidet ivaretas.